سلامت (بهداشت و درمان)

هدف از گسترش بهداشت افزایش سطح سلامت افراد در مناطق محروم بوده به طوری که در راستای اهداف اسلامی هیچ هموطنی نگرانی از سلامت خود و فرزندان خود نداشته باشد.

بهداشت در مناطق محروم

-آموزش بهداشت فردی و اجتماعی کودکان، نوجوانان و جوانان تحت پوشش
-احداث امکانات بهداشتی برای تامین آب آشامیدنی سالم و سرویسهای بهداشتی و حمام در مناطق تحت پوشش
-تامین کمک هزینه های درمان بیماران و معرفی به خانه ها و همراه سراهای سلامت