عمران

بخشی از فعالیت های موسسه خیریه یاران محسنین در زمینه عمران و آبادانی مناطق محروم

– همیاری و کمک به ساخت، تجهیز و تعمیر مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد
– جلب کمک های موسسات وخیرین مدرسه ساز برای احداث مجتمع های آموزشی در مناطق تحت پوشش
– کمک به ساخت، تعمیر و تجهیز منازل مسکونی در مناطق تحت پوشش

مراحل ساخت خانه برای خانواده های ایتام

مراحل ساخت مدرسه