گزارش مالی سال 97

عملکرد خیریه یاران محسنین در سال 97

خیریه یاران محسنین در سال 97 فعالیت های زیر را به سرانجام رسانده است:

 

عملکرد-سال-97 خیریه محسنین