کارآفرینی و اشتغال

هدف از کارآفرینی و اشتغال ایجاد زمینه های مناسب برای افزایش امید به زندگی با توجه به آموزه های دینی.

عمران و معیشت

– ایجاد مراکز تخصصی کارآفرینی با بهره گیری از توانمندیهای بومی منطقه
– حمایت از طرحهای مولد و اشتغالزا و تعاونی های کشت و صنعت، صنایع دستی و بسته بندی و سایر مشاغل مفیدکوچک و زود بازده
– حمایت از سرمایه گذاریهای متکی بر صنایع بومی و منطقه ای
– اعطای وام و تسهیل در اخذ وام های قرض الحسنه کارآفرینی و اشتغال
– حمایت از بازاریابی و فروش محصولات تولیدی منطقه از طریق تشکیل تعاونیهای تولیدی و توزیع و صادرات
– حمایت از بازاریابی و فروش محصولات تولیدی منطقه از طریق تشکیل تعاونیهای تولیدی و توزیع و صادرات