کار آفرینی و اشتغال جوانان

تصاویر برخی از فعالیتهای موسسه در شاخه فعالیتهای کارآفرینی و اشتغال

  • کار آفرینی و اشتغال جوانان
  • کار آفرینی و اشتغال جوانان
  • کار آفرینی و اشتغال جوانان