برنامه عمرانی و معیشتی

برنامه های عمرانی و معیشتی در سال 98

عمران و معیشت

– عمرانی
– کمک به آب رسانی و تامین آب آشامیدنی سالم 15 روستا و سرویسهای بهداشتی آن
– برآورد هزینه انجام طرحها با همیاری بخشداریهای بزمان و دلگان بالغ بر 1/125/000/000 ریال