برنامه کارآفرینی و اشتغال

برنامه های کارآفرینی و اشتغال در سال 98

بهداشت و درمان

– کار آفرینی و اشتغال
– تشکیل کمیته کارآفرینی و اشتغال
– بررسی راهکارهای اشتغال فردی و جمعی متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه
– اتخاذ روش مناسب برای برون سپاری امور کار آفرینی و اشتغال
– پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا