برنامه بهداشت و درمان

برنامه های سلامت و درمان در سال 98

بهداشت و درمان

– سلامت (بهداشت-درمان)
– تشکیل کمیته سلامت ( بهداشت-درمان)
– بررسی واتخاذ روشن مناسب برای برون سپاری امور درمانی و حمایت مالی از محرومین منطقه
– پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا