عمران

هدف از بهبود عمرانی و معیشت افزایش رزق و روزی افراد با توجه به آموزه های اسلامی است.

توزیع بسته حمایتی

– همیاری و کمک به ساخت، تجهیز و تعمیر مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد
– جلب کمک های موسسات وخیرین مدرسه ساز برای احداث مجتمع های آموزشی در مناطق تحت پوشش
– کمک به ساخت، تعمیر و تجهیز منازل مسکونی در مناطق تحت پوشش