چشم انداز


در افق چشم انداز 1411 هجری شمسی، موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین موسسه ای رشد یافته و موفق است که توانسته براساس اقدامات و حمایت های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی زمینه های رشد و توسعه فردی و اجتماعی جامعه تحت پوشش خود را در مناطق هدف فراهم سازد.