اهداف


1- توانمندسازی دینی و فرهنگی نوجوانان و جوانان و خانواده ها با ترویج و آموزش معارف قرآن کریم و مبانی اعتقادی، اخلاقی و احکام طبق سنت و سیره نبوی واهل بیت علیهم السلام.

2- ارائه معیارها و چارچوبهای وحدت دینی اهل تسنن و تشیع و تعامل و تفاهم درروابط اجتماعی با یکدیگر

3- حمایت های علمی، فنی و مالی از سرمایه گذاری ­های کارآفرین، اشتغال زا و مولد در راستای محرومیت زدایی و تامین نیازهای معیشتی خانوارها و جوانان و خودکفایی بومی جامعه تحت پوشش در مناطق هدف

4- حمایت های آموزشی و علمی از نوجوانان و جوانان مستعد تا سطح تحصیلات عالی

5- تامین نیازهای عمرانی و فرهنگی مساجد و کانونهای قرآنی و فرهنگی

6- حمایت از سلامت جامعه تحت پوشش و مناطق محروم در حوزه های بهداشت و درمان

7- ارائه خدمات عمرانی در مناطق هدف در راستای تحقق برنامه های فرهنگی موسسه

راهبرد های کلان:

1- اجرای برنامه های فرهنگی، دینی و آموزشی نوجوانان، جوانان و خانواده ها متناسب با اصل همزیستی  برادرانه گروههای شیعه و سنی در مناطق هدف انجام می پذیرد

2- تکیه برخودکفائی بومی در تولیدات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و بسته بندی از

    طریق حمایت های علمی، فنی و مالی خواهد بود.

3- حمایت ازسلامت "بهداشت و درمان" جامعه تحت پوشش و مناطق محروم خواهد بود.

4- حمایتهای لازم از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده  های جامعه هدف انجام گردد.

5- حمایت از برنامه های آموزشی و علمی نوجوانان و جوانان تحت پوشش در مناطق هدف تا تحصیلات عالی صورت پذیرد.

6- تامین منابع لازم از طریق جذب مشارکتهای مستمر مردمی، نذورات و صدقات و کمکهای

    نهادهای مرتبط دولتی و خصوصی خواهد بود.

7- کلیه فعالیت ها، اعم از کارافرینی و اشتغال، سلامت و عمران و اقدامات حمایتی از معیشت

    خانوارهای تحت پوشش بعنوان تابعی از برنامه های فرهنگی و تربیتی موسسه خواهندبود

8- شناسایی، تعامل و هم افزایی با موسسات خیریه و گروههای جهادی و نهادهای دولتی

    موثر در منطقه و جامعه هدف به منظور پیشگیری از اتلاف نیرو و بودجه انجام شود.