سلامت ( بهداشت و درمان )


1/3- آموزش بهداشت فردی و اجتماعی کودکان، نوجوانان و جوانان تحت پوشش

2/3- احداث امکانات بهداشتی برای تامین آب آشامیدنی سالم و سرویسهای بهداشتی و حمام در مناطق تحت پوشش

3/3- تامین کمک هزینه های درمان بیماران و معرفی به خانه ها و همراه سراهای سلامت