کارآفرینی و اشتغال


1/2- ایجاد مراکز تخصصی کارآفرینی با بهره گیری از توانمندیهای بومی منطقه

2/2- حمایت از طرحهای مولد و اشتغالزا و تعاونی های کشت و صنعت، صنایع دستی و بسته بندی و سایر مشاغل مفیدکوچک و زود بازده

3/2- حمایت از سرمایه گذاریهای متکی بر صنایع بومی و منطقه ای

4/2- اعطای وام و تسهیل در اخذ وام های قرض الحسنه کارآفرینی و اشتغال

5/2- حمایت از بازاریابی و فروش محصولات تولیدی منطقه از طریق تشکیل تعاونیهای تولیدی و توزیع و صادرات

6/2- تعامل و هم افزائی با موسسات خیریه در مناطق هدف در راستای فراگیری و کارآمدی خدمات و جلوگیری از کارهای موازی