عمران


1/4- همیاری و کمک به ساخت، تجهیز و تعمیر مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد

2/4- جلب کمک های موسسات وخیرین مدرسه ساز برای احداث مجتمع های آموزشی در

      مناطق تحت پوشش

3/4- کمک به ساخت، تعمیر و تجهیز منازل مسکونی در مناطق تحت پوشش