برنامه های سلامت سال 1397


  • سلامت (بهداشت-درمان)
  • تشکیل کمیته سلامت ( بهداشت-درمان)
  • بررسی واتخاذ روشن مناسب برای برون سپاری امور درمانی و حمایت مالی از محرومین منطقه
  • پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا