برنامه کارآفرینی سال 1397


  • کار آفرینی و اشتغال
  • تشکیل کمیته کارآفرینی و اشتغال
  • بررسی راهکارهای اشتغال فردی و جمعی متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه
  • اتخاذ روش مناسب برای برون سپاری امور کار آفرینی و اشتغال
  • پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا