برنامه های عمرانی سال 1397


  • عمرانی
  • کمک به آب رسانی و تامین آب آشامیدنی سالم 15 روستا و سرویسهای بهداشتی آن
  • برآورد هزینه انجام طرحها با همیاری بخشداریهای بزمان و دلگان بالغ بر 1/125/000/000 ریال