برنامه فرهنگی سال 1397


 • امور فرهنگی- تربیتی
 • افتتاح دفتر امور مناطق در ایرانشهر
 • استقرار مسئول اجرایی موسسه در منطقه
 • ایجاد دفتر امور مناطق سیستان در زابل
 • مراکز فرهنگی، تربیتی و قرآنی محسنین :
 • احداث 3 مرکز فرهنگی، تربیتی و قرآنی در بخشهای ایرانشهر- بزمان و دلگان با ظرفیت تعریف شده در طرح جامع            فرهنگی- تربیتی و قرآنی موسسه در جامعه هدف
 • مساحت تقریبی هر یک بالغ بر 500 متر مربع
 • کاربری مراکز، مهدکودک-کلاسهای فرهنگی- تربیتی و قرآنی- سالن اجتماعات- کارگاههای توان افزائی حرفه آموزی و           کتابخانه .
 • ترتیب اولویت احداث با توجه به مذاکرات انجام شده برای تامین رایگان زمین مورد نیاز در هریک از این سه بخش           خواهد بود
 • اولویت موسسه در راه اندازی مراکز بزمان، دلگان و ایرانشهر خواهد بود.
 • برآورد هزینه با توجه به تهیه طرح احداث و اعیانی انجام خواهد شد.
 • طرح ثقلین :
 • ادامه اجرای طرح ثقلین 3 در بزمان از طریق 10 نفر فعال فرهنگی و با حضور 300 نفر نو آموز
 • توسعه اجرای برنامه ثقلین در بخش نوجوانان و جوانان پسر در بزمان با ظرفیت 300 نفر
 • جذب و آموزش فعالان فرهنگی در ایرانشهر- بزمان و دلگان به تعداد 50 نفر
 • اجرای کامل طرح ثقلین در ایرانشهر و دلگان در سال 97 و با ظرفیت 800 نفر نو آموز دختر و پسر
 • برآورد بودجه اجرای طرح ثقلین در بزمان، ایرانشهر و دلگان 3/500/000/000 ریال