هیئت مدیره موسسه


 

مصطفی یقینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره


احمد شفیع زاده

رئیس هیئت مدیره


مهدی آقا عابدی

نائب رئیس هیئت مدیره

 
 

محمد علی آستانه

عضو هیئت مدیره

 

 


حسین ساجدی مهر

عضو هیئت مدیره

 

 


آیت اله ایزدیان

رئیس هیئت مدیره

 

 


محمد رضائی شریف آبادی

عضو هیئت مدیره