معرفی


موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین موسسه ای است خیریه و غیرانتفاعی که به منظور توانمند سازی مردم محروم مناطق کمتر توسعه یافته بویژه در جنوب شرقی کشور در سال 1393 به شماره 33717  به ثبت رسیده است.

این خیریه در چارچوب اساسنامه و تحت نظارت و برنامه های مصوب هیئت امناء و هیئت مدیره اداره می شود.